HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
    

    Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo nhà cái uy tín cấp phép việc làm cho người tiền thật nước ngoài của Cá cược bóng đá (gọi tắt là chương trình EPS); thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật và tiền thật ngành xây dựng, đóng tàu đi làm việc tại Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực Quốc tế HAPPYLUKE có uy tín không? (gọi tắt là IM Japan) và đưa tiền thật Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức.

 

    Ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 531/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.

* Nội dung Quyết định số 531/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/4/2008


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày  11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ nhà cái uy tín Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ –CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người tiền thật đi làm việc và tu nghiệp ở nước ngoài theo Hợp đồng.

            Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Overseas Worker Center, viết tắt là OWC.

Điều 2. Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước có nhiệm vụ sau:

1.      Xây dựng, trình Bộ chương trình, kế hoạch đưa tiền thật Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, HAPPYLUKE có uy tín không? theo các thỏa thuận giữa Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội ký với Cá cược bóng đá, HAPPYLUKE có uy tín không?; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

2.      Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;

3.      Quản lý tiền thật, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam và Ban Quản lý tiền thật Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người tiền thật Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

4.      Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;

5.      Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

6.      Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo phân công của Bộ;

7.      Quản lý cán bộ, viên chức; thu, chi, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;

8.      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà cái uy tín Người tiền thật Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phân công của Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước

1.      Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước có Giám đốc và các Phó Giám đốc

2.      Các phòng chức năng gồm:

-         Phòng Tuyển chọn Casino online có lừa đảo không?;

-         Phòng Đào tạo;

-         Phòng Tài chính – Kế toán;

-         Phòng Tổ chức – Hành chính;

-         Văn phòng quản lý tiền thật ở nước ngoài.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng; quản lý, phân công, sắp sếp cán bộ, viên chức và người tiền thật hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước là đơn vị sự nghiệp, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở của Trung tâm tại Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định của Bộ trước đây trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ HAPPYLUKE – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Lưu VT, Vụ TCCB.


BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)